KVALITET & HÅLLBARHET

För oss är arbete med miljö och hållbarhet centralt, vi har ju vuxit fram ur ett fiskeri i samklang med naturen och förstår vikten av respekten för livets gränser på vår planet.

Med miljö menar vi omgivning där företagets olika områden verkar (restaurang, butik, konferens, båthamn, övernattningsbodar och ställplats) omfattande luft, vatten, mark, naturresurser, flora, fauna, människa och samspelet mellan dessa. Verksamheten präglas av ett förebyggande och återkommande miljöarbete, och ses som en ständigt pågående förbättringsprocess. Verksamheten ska vara föregångare i miljöarbetet, som ska bedrivas systematiskt och strukturerat.

Lagar, föreskrifter och andra krav som är tillämpliga för verksamheten följs.

Kvarkenfisks verksamhet har ett nära samspel med gäster, lokalbefolkning och övriga intressenter i miljöfrågor och på så sätt arbeta utifrån miljöhänsyn i alla led. Några exempel:

  1. Vi minimerar klimatpåverkan genom installation av en solcellsanläggning, som producerar betydligt mer än hälften av den elektricitet vi förbrukar. Moderna växellikriktare i anläggningen gör det också möjligt till en effektiv energieffektivisering. Vi har idag en laddpunkt (11 kW) för elbilar, utökar i vår till fem.
  1. Huvudråvaran i restaurangen, fisk, fångas av oss själva eller av kolleger i Norra Kvarken. De fiskar vi inte kan fånga här, som räkor och havskräftor, köper vi MSC-märkta. Andra råvaror köps lokalt, i möjligaste mån närproducerat och ekologiskt. Vi följer förbrukning av engångsartiklar och konsumtionsvaror för att kunna minska användningen av engångsartiklar och undvika matsvinn och annat resursslöseri.
  1. Vi har installerat, tillsamman med några andra fastighetsägare ett minireningsverk, typ BAGA, dit allt avloppsvatten går, via en fettavskiljare (som töms av Vakin). Installerat en större bunkertank, som utjämnar införseln till reningsverket med batcher varje timme. Vatten fås via en Vattenförening från Vakin. Vi följer sopornas avfallshierarki.
  1. Vi har schysta villkor för våra medarbetare, vår största tillgång, med kollektivavtal (Visita). Vi accepterar inte skillnad i behandling med utgångspunkt i kön, ras, sexuell läggning, ålder eller nationalitet; alla är välkomna. Medarbetarna uppmanas också att bidra med kreativa lösningar inom miljöområdet.

Lev väl. Styrelsen/Gunnar

Kontakt Kvarkenfisk